ارتباط با ما

تلفن پشتیبانی

01734489866

ایمیل پشتیبانی

infoturkmankala@gmail.com

آدر فروشگاه

گلستان- بندر ترکمن - اسکله ترکمن بازار قدیم غرفه ۲۳0چ